BaNtu Wave Mathematics – Kuyini ukufa ngeqiniso lika MuNtu omnyama?

Ngiyakhuleka ku Mdali, Umnini mandla onke, oziqu zintathu, Owavela Kuqala.  Ngiyakhuleka eManzini, Ngiyakhuleka eMlilweni, Ngiyakhuleka eMoyeni,…

Iqiniso ngesihlahla esaphenduka itshe eNtabazwe

Ngiyakhuleka ku Mdali, Umnini mandla onke, oziqu zintathu, Owavela Kuqala. Ngiyakhuleka ko Khokho No Khokhokazi, Ngiyakhuleka…

Breaking News: US/NATO’s Concealed Bantu/Kemet civilisation in Americas/Grand Canyon

Since its discovery some 500 years ago by Western/Euro people, the Grand Canyon in Arizona has…

Unlocking the Power of African Wisdom: Preventing Single Parenthood Through Pregnancy Traditions

The Impact of Modernity on the Sacred African Family The sacred African family, a symbol of…

What is African Spirituality?

Subversion and capture of African Spirituality The subversion of African spirituality by the Roman Empire, which…

Unraveling SpaceX’s Starship Rocket Test: A Step Towards Multi-Planetary Life

A Fiery, Yet Fruitful Test Flight SpaceX’s Starship rocket, the enormous spacecraft designed to eventually transport…

Globe Earth: Isimangaliso se Nzalo Yelanga yokhokho Bethu, Yethu

Ngiyakhuluka emagumbini omane omhlaba, Empumalanga, eNtshonalanga, ENingizumu nase Nyakatho, ngithi akube kuhle kukhanye. Siyakhuleka kuwe Nzalo…

Ubungozi bamanga kubaNtu nasemvelweni

Sikhule sonke emakhaya ngamakhaya sikhuzwa okhokho bethu ngokuthi singawaqambi amanga. Ezizweni zabaNtu abansundu amanga ayinto eqashelwayo…

Debunking Flat Earth Theory with the Coriolis Effect: A Simple Yet Compelling Perspective

The Curious Case of the Curving Ball Debunked by anyone really. And there are plenty of…

Uncovering the Roots of African Scientific Brilliance: A Call for Reconnecting with Science

Throughout history, humankind has been on a quest to understand reality. This search has led to…

error: Content is protected !!